2 نتیجه

  • مرتب شده بر اساس
    ...
  • مینی اسکارف زاغک 700.000 تومان

    با الهام از شعر:

     

    زاغکی قالب پنیری دید

    به دهان برگرفت و زود پرید

    بر درختی نشست در راهی

    که از آن می‌گذشت روباهی

    روبه پرفریب و حیلت‌ساز

    رفت پای درخت و کرد آواز

    گفت به به چقدر زیبایی

    چه سری چه دُمی عجب پایی

    پر و بالت سیاه‌رنگ و قشنگ

    نیست بالاتر از سیاهی رنگ

    گر خوش‌آواز بودی و خوش‌خوان

    نبودی بهتر از تو در مرغان

    زاغ می‌خواست قار قار کند

    تا که آوازش آشکار کند

    طعمه افتاد چون دهان بگشود

    روبهک جست و طعمه را بربود

     

    ژان دو لافونتن

     

    موجود

  • مینی اسکارف زاغک سفید مشکی 700.000 تومان

    با الهام از شعر:

     

    زاغکی قالب پنیری دید

    به دهان برگرفت و زود پرید

    بر درختی نشست در راهی

    که از آن می‌گذشت روباهی

    روبه پرفریب و حیلت‌ساز

    رفت پای درخت و کرد آواز

    گفت به به چقدر زیبایی

    چه سری چه دُمی عجب پایی

    پر و بالت سیاه‌رنگ و قشنگ

    نیست بالاتر از سیاهی رنگ

    گر خوش‌آواز بودی و خوش‌خوان

    نبودی بهتر از تو در مرغان

    زاغ می‌خواست قار قار کند

    تا که آوازش آشکار کند

    طعمه افتاد چون دهان بگشود

    روبهک جست و طعمه را بربود

     

    ژان دو لافونتن

    موجود

My Cart
Wishlist
اخیرا مشاهده شده
Categories