سبد خرید کوچک

دو عدد تابلو بوم سحر ندارد این شب تار مرا به خاطرت نگه دار

متن روی بوم

سحر ندارد این شب تار
مرا به خاطرت نگه دار
(چارتار)

دو عدد تابلو بوم دو متر و شصت در پنجاه سانتیمتری برای دو عدد ستون استودیو طراحی شخصی