سبد خرید کوچک

تابلوی نقاشی خط (کالیگرافی) به سودای تو مشغولم ز غوغای جهان فارغ

متن روی اثر

به سودای تو مشغولم ز غوغای جهان فارغ
ز هجر دائمی ایمن ز وصل جاودان فارغ
بلند و پست و هجر و وصل یکسان ساخته بر خود
ورای نور و ظلمت از زمین و آسمان فارغ
(سعدی)
‏‎طراحی و اجرای تابلو( کالیگرافی) و قابسازی دو سطحی بوم و قاب
کاری از مهدی طاقه‌چیان
مربعی قابل ساخت و اجرا از نود سامتیمتر تا یک و پنجاه