سبد خرید کوچک

تابلوی نقاشی خط (کالیگرافی) سماع خمارمستی

متن روی اثر

“هیچ عاشق،
سخنِ سخت به معشوق نگفت”
(حافظ)
‏‎
طراحی و اجرا تابلو بوم کالیگرافی توسط مهدی طاقه‌چیان

تابلوی سماع خمارمستی

با امکان سفارشی شدن ( مثل تغییر شعر )
ابعاد یک در یک