سبد خرید کوچک

تابلوی نقاشی خط (کالیگرافی) خُنُک آن قُماربازی که بباخت هر چه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

متن روی اثر

خُنُک آن قُماربازی که بباخت هر چه بودش
بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

(مولوی/ دیوان شمس)

ابعاد صد و پانزده مربعی

طراحی و اجرا مهدی طاقه چیان