سبد خرید کوچک

تابلو خط نقاشی (کالیگرافی) هر چه تبر زدی مرا زخم نشد جوانه شد

گرصورت بی صورت معشوق ببینید
هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمائید
(مولانا)

‏‎طراحی و اجرای تابلو خط نقاشی ( کالیگرافی) + ترکیب مواد برجسته ‏‎از مهدی طاقه‌چیان
ابعاد مربعی ۱۲۰