سبد خرید کوچک

تابلوی نقاشی خط (کالیگرافی) دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی

متن روی اثر

دل هر ذره را که بشکافی
آفتابیش در میان بینی
هرچه داری اگر به عشق دهی
کافرم گر جوی زیان بینی
جان گدازی اگر به آتش عشق
عشق را کیمیای جان بینی
از مضیق جهات درگذری
وسعت ملک لامکان بینی
آنچه نشنیده گوش آن شنوی
وانچه نادیده چشم آن بینی
(هاتف اصفهانی)

‏‎طراحی و اجرای تابلو( کالیگرافی )
کاری از مهدی طاقه‌چیان
مربعی قابل ساخت و اجرا از نود سانتیمتر تا یک و پنجاه