سبد خرید کوچک

تابلوی طاق نصرتی اسب ها

متن روی اثر

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود
ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست
(حافظ)

تابلوی طاق نصرتی اسب ها کاری از مهدی طاقه‌چیان‎