سبد خرید کوچک

کالیگرافی پارچه صندلی

متن روی پارچه صندلی

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم
‎بخشی از شعر مرحوم مشیری
_______________
‎کالیگرافی مهدی طاقه‌چیان