سبد خرید کوچک

طراحی خط روی بدنه گلدان فلزی

متن روی گلدان

شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد
تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

طراحی خط روی بدنه گلدان فلزی های بوته گالری
‎همکاری مشترک با مهدی طاقه‌چیان