جشنواره اسپندگان سپندارمزگان برزیگران مردگیران مژدگیران

اسپندگان که با نام های دیگری مانند سپندارمذگان ، برزیگران،  مردگیران یا مژدگیران هم نامیده شده در واقع تلاقی روز اسفند و ماه اسفند (پنجم اسفندماه) از جشن های ایران کهن بوده و امروز نیز در برخی از مناطق برگذار می گردد.

ما در خانه خلاقیت طاقه چیان از سال ۱۴۰۰ به بهانه این روز که جشن زن و زمین نیز شناخته شده و در راستای مسئولیت اجتماعی خود در راستای احترام به زمین پاک طرحی را ایجاد نمودیم که خوشبختانه با استقبال وسیعی از طرف مشتریان وفادار این برند  مواجه شد .

این همراهی مارا برآن داشت که امسال نیز (سال ۱۴۰۱) برای دومین بار این طرح را اجرا نماییم. در این طرح به ازای ارسال هر جعبه یا قوطی های بسته بندی معروفمان که بسیاری مارا با آنها شناخته اند کارت تخفیفی برای خرید یک کالا به  اعضای محترم باشگاه مشتریان تقدیم می کنیم همچنین  در صورت ارسال ۴ بسته یا بیشتر نهالی با نام آن دوست کاشته وسند آن را برای ایشان ارسال خواهیم نمود.

My Cart
Wishlist
اخیرا مشاهده شده
Categories