شال خسروی شیرین

معرفی شال خسروی شیرین


سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد
مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای
که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد

#حافظ

نام شال : خسرویِ شیرین
متن بزرگ روی شال :
سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد …
????

خرید مستقیم از فروشگاه وبسایت

شال شاه صنم
شال پلنگ

دیدگاهتان را بنویسید

My Cart
Wishlist
اخیرا مشاهده شده
Categories